Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘De Speurneus’ per 1 juni 2022

Door gebruik te maken van één van onze diensten gaat u akkoord met onze onderstaande algemene voorwaarden.

Reserveringen en/of afmeldingen voor dagopvang (DO), opvang met haal- en brengservice (CO) & hondenuitlaatservice (HUS)
Reserveringen of afmeldingen dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 dag (24 uur) van tevoren schriftelijk (per whatsapp, sms, e-mail of brief) doorgegeven te worden. Bij annulering van een reservering op de gereserveerde dag zelf zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Reservering en/of afmeldingen voor logeren (LO)
Reserveringen dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 dagen (48 uur) van tevoren schriftelijk (per whatsapp, sms, e-mail of brief) doorgegeven te worden. Voorafgaande aan de eerste boeking van een logeerperiode, dient uw hond tijdens het afgelopen jaar al minimaal één overnachting bij ons te hebben afgenomen.
Afmeldingen dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 5 dagen (120 uur) van tevoren schriftelijk (per whatsapp, sms, e-mail of brief) doorgegeven te worden. Bij latere annulering van een reservering zijn wij genoodzaakt 50 % van het totale bedrag in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden DO en LO bij brengen hond(en)
Betaling geschiedt vooraf, contant of per bank. Pinnen is niet mogelijk. Indien u een kortingskaart heeft voor de dagopvang dient de kortingskaart te zijn voldaan vóór het brengen van de hond(en).
Het vervroegd ophalen van uw hond geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van de betaling, tenzij wij anders overeengekomen zijn.

Betalingsvoorwaarden CO en HUS bij halen hond(en)
Indien u een kortingskaart heeft (mogelijk bij DO, CO en HUS) en we halen de hond bij u thuis op, dient de kortingskaart te zijn voldaan vóór het halen van de hond(en).

Beëindiging opvang bij DO, CO, HUS en LO
Bij beëindiging van de opvang/uitlaatservice op uw eigen verzoek met een nog lopende kortingskaart, kunt u deze uiteraard eerst opmaken. Wanneer u besluit per direct geen gebruik meer te maken van onze diensten dan zal er geen geld terug worden betaald. Dit geldt niet indien uw hond komt te overlijden of wanneer medewerkers van ‘De Speurneus’ van mening zijn dat uw hond niet meer in de roedel past. Wanneer wij van mening zijn dat uw hond niet meer in (één van) de roedel(s) past, kunnen wij uw hond niet langer opvangen. Uiteraard zal dit met u besproken worden.

Ziekte of overlijden van uw hond(en)
De klant machtigt hierbij ‘De Speurneus’ om in geval van ziekte van de hond(en) (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf bij ‘De Speurneus’ of anderszins een dierenarts te consulteren. Indien mogelijk brengen wij uw hond dan naar uw eigen dierenarts. Als dit niet mogelijk is, brengen wij uw hond naar de dienstdoende dierenarts die wij op dat moment het meest geschikt achten. De kosten van het dierenartsbezoek en eventuele behandeling en voorgeschreven medicijnen komen voor rekening van de eigenaar van de hond. Wij zullen in een voorkomend geval allereerst trachten contact met u op te nemen om de situatie te bespreken. Indien (tijdig) overleg niet mogelijk is, zullen wij die maatregelen nemen die ons in de gegeven omstandigheden juist voorkomen.

Afwijkend en/of risicovol gedrag van uw hond
Eventueel afwijkend en/of risicovol gedrag van uw hond(en) dient vooraf aan ons medegedeeld te worden. Het kan zijn dat uw hond(en) bij te risicovol gedrag niet aangenomen wordt. Bij het constateren van risicovol gedrag zonder dat dit aan ons is medegedeeld kan uw hond per direct weggestuurd of geweigerd worden.

Halsband en penning
Uw hond krijgt bij zijn/haar verblijf een penning aan de halsband met daarop ons telefoonnummer. Tijdens het verblijf dient uw hond dan ook een gewone halsband om te hebben waarbij er maximaal 2 vingers ruimte tussen de halsband en de hals mogen zitten. Wij staan niet toe dat uw hond een prikhalsband of slipketting om heeft tijdens zijn/haar verblijf. Een tuigje is wel toegestaan maar raden wij sterk af.

Loopsheid
Wanneer uw hond loops is kan er gedurende vier weken geen gebruik worden gemaakt van onze diensten. Deze drie weken worden vanaf de eerste dag van de loopsheid gerekend. Uiteraard kan er ten tijde van de loopsheid wel met ons overlegd worden of een individuele wandeling mogelijk is.

Medicatie
Indien uw hond medicatie nodig heeft dan dient u ervoor te zorgen dat wij over voldoende medicatie beschikken. Daarbij dient u ook schriftelijk een duidelijke beschrijving mee te geven over de hoeveelheid medicijnen, hoe, wanneer en hoe vaak toe te dienen. Wanneer u te weinig medicijnen heeft meegegeven, niet te bereiken bent en wij genoodzaakt te zijn om (met spoed) medicijnen aan te schaffen voor uw hond, zijn de kosten van deze medicijnen voor uw rekening en komen de kosten voor de rit naar de dierenarts voor uw rekening.

Vaccinaties, ontwormen en vlooienbehandelingen
Indien u gebruik maakt van onze diensten dient u er zorg voor te dragen dat uw hond vooraf gevaccineerd, ontwormd en vrij van vlooien is. Buiten de wettelijk verplichte vaccinaties Parvovirusinfectie, Hondenziekte (Ziekte van Carré) en besmettelijke leverziekte (HCC) verplichten wij ook een vaccinatie tegen de ziekte van Weil (Leptospirose). Voorts adviseren wij een vaccinatie tegen kennelhoest. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wij wettelijk verplicht zijn tijdens het verblijf van uw hond(en) bij ‘De Speurneus’ over een geldig vaccinatieboekje of dierenpaspoort van uw hond te beschikken. Indien u geen geldig vaccinatieboekje of dierenpaspoort meegeeft zullen wij de hond(en) óf weigeren óf (in overleg) in quarantaine moeten plaatsen indien daar de ruimte voor is.

Zon- en feestdagen
Op zondagen en officiële feestdagen kunt u uw hond niet halen of brengen en kunnen wij u ook niet op het terrein van ‘De Speurneus’ ontvangen. Met uitzondering van 31 december, u kunt dan wel uw hond die bij ons gelogeerd heeft ophalen. Dit kan dan in de ochtend op de reguliere ophaaltijd.

Extreme weersomstandigheden
Bij extreme weersomstandigheden kunnen wij besluiten om veiligheidsredenen niet de weg op te gaan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen daarvan.

Wettelijke aansprakelijkheid
Wij adviseren u met klem uw dier(en) in uw Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te laten opnemen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid (u blijft derhalve te allen tijde aansprakelijk) voor schade die door uw hond wordt toegebracht aan zaken toebehorende aan ‘De Speurneus’ of anderen, aan personeel van ‘De Speurneus’, aan derden of anderszins. Wij aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid voor verlies van uw dier of toebehoren, verwondingen, letsel, ziekten of andere aandoeningen van uw dier(en). Tenslotte aanvaarden wij evenmin enige aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan bij het betreden van uw huis. Uiteraard zullen wij ons altijd maximaal inspannen ter voorkoming van schade.

In het geval ‘De Speurneus’ desalniettemin aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor enige schade zoals hierboven vermeld, dan blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen prijs voor de dienst die door ‘De Speurneus’ in het betreffende geval is geleverd.

Wijzigingen
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. U kunt bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en de tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgegeven documenten.

Geschillen
In geval er een geschil met ons mocht ontstaan is te allen tijde bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied ‘De Speurneus’ is gelegen/gevestigd.

Huizen, 1 juni 2022